عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

صدور مجوز برگزاری همایش از سوی مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)


با توجه به ظرفیت و توان آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرکزآموزش مدیریت دولتی و جهت بهره برداری از دستاوردهای علمی و کاربردی همایش ها، پس از واگذاری وظایف مربوط به کارگروه ساماندهی همایش ها (موضوع بخشنامه های شماره 54030/200 مورخ 19/10/1389 و 31163/90/200 مورخ 6/12/1390) به مرکز، دبیرخانه کارگروه که در مدیریت همایش ها، همکاری های علمی و اموربین الملل معاونت پژوهشی مستقر است با توجه به رهنمودهای ریاست محترم مرکز، نسبت به طراحی الگوریتم اجرایی، تنظیم راهنمای عمل و تدوین کاربرگ درخواست اخذ مجوز اقدام نموده است .تا زمینه سهولت وافزایش سرعت ارائه خدمت به مخاطبان منطبق با مفاد بخشنامه های مذکور فراهم آید.

کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید