عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

مردمسالاری را نمیتوان نادیده گرفت!بنام خدا


مردمسالاری را نمیتوان نادیده گرفت!


طبق آنچه ملت ایران در فروردین 58 تصویب نمود این نظام متکی برجمهوریت واسلامیت است ونمیتوان یکی را نادیده ویا بردیگری رجحان داد. آندو در کنارهم در حرکتند.جریان جمهوریت در انتخابات هانموددارد واسلامیت نظام در ولایت فقیه وشورای نگهبان جلوه گر است . میتوانیم جمع این دورا به یک باد کنک تشبیه کنیم که یک طرف آن مردمسالاری وطرف دیگر اسلامیت است .ازهرطرف که فشار بیاوریم احتمال ترکیدن بادکنک هست ولذا بهترین شرایط همان تعادل در دوطرف است .


اگر یک طرف به طرف دیگر فشار آورد در ظاهر ممکن است توفیق محسوب شود اما در واقع مشکل از جای دیگری سرمیزند. ما در انتخابات اخیر شاهد بودیم که رئیس جمهور با آراء بسیار بالا انتخاب شدند اما در معرفی وزیران براساس پروتکل های نوشته ونانوشته دچار محدودیت شدند وازجمله در مورد ورود زنان به هیات دولت وآن هم با رعایت چادردر سطوح پائینتر. خوب این محدودیتها همان فشار یک طرف بر طرف دیگر است . میبینیم که در انتخابات شوراها مثلا خانمها به شهرداری ها ورود پیدا کرده اند آن هم درشهرهائی که گمان نمیرفت ویا اینکه با برخوردی که پس از فوت آقای هاشمی در مورد دانشگاه آزاد ویا مجمع تشخیص شد می بینیم که فرزند ایشان درراس شورای شهرتهران قرار میگیرند . اینها همان ظرائفی است که مردم در مواجهه با فشارها ازخود واکنش نشان میدهند واین امر طبیعی است چرا که فشار از سوئی به سوی دیگر رفته وبرمیگردد. تا تعادل برقرار شود .این قانون طبیعت است که باید تعادل درکار باشد والا پیش نمیرود وسرانجام ازجائی سر میزند.اسلامیت نظام در گرو مردمسالاری است وزندگی همه معصومان نشاندهنده این امر است.کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید