عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

بازار آزاد ارز چاره کار است

بنام خدا
سرانجام دولت با اتخاذ یک نرخ برای ارز فعلا بازار ملتهب را آرام کرد که البته اقدامی مثبت است اما آنچه خصلت ذاتی هربازاری هست آزادی معامله درآنست لذا تعیین یک نرخ دستوری برای بازار ارز منطقی نیست. چرا که ارز دو گونه است بخشی متعلق به اشخاص حقیقی وحقوقی است وبخشی متعلق به ملت ایران است که دراختیار بانک مرکزی است .بانک مرکزی میتواند درمورد ارز متعلق بخود نرخ تعیین کند ولی حق ندارد برای بازار ارز خصوصی چنین اقدامی نماید .اساسا نرخ واقعی زمانی بدست میاید که بازار آزاد درکار باشد وبانک آنرا رصد کند ونرخ خودرا براساس آن تعیین نماید . ازطرف دیگر نباید بازار را پلیسی وقضائی کرد این امر آثار سوئی دارد وبی جهت برخی را میسوزاند. سوابق موجود حکایتگر این امر است . باید بازار ارز خودرا معامله کند وبانک مرکزی هم وارد آن شود ونرخ خودرا اعلام کند تا توازن بدست آید این دو نرخ بهم نزدیک میشوند ولی هرگز یکی نمیشوند واین لازمه بازار آزاد است چه بانک مرکزی خود یکی از عرضه کنندگان است منتها با اقتدار خود میتواند بازار را هدایت کند . مساله آخر مسایل پشت پرده ارزاست که باید عیان شودتا دیگر تکرار نشود.#ارز_نرخ_بازار_آزادی
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید