عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

واقعیتهارا باید پذیرفت نه آنکه انکارش کرد

بنام خدا
باید قبول کرد که همه مردم خداپرست نیستند باید قبول کرد که همه مردم آخرت خواه نیستند باید قبول کرد که همه مردم یک رنگ نیستند بنابراین باید همه ادیان مذاهب وگوناگونی هارا بعنوان یک واقعیت غیر قابل انکار پذیرفت وبجای اتلاف انرژی برای از میان بردن آنها باید فرصتی داد تا همه خودرا نشان دهند تا اینکه پنهان کنند. دشمنان بخشی از واقعیات درون وبیرون ماهستند اگرچه میان این گوناگونی ها اساسا دشمنی وجودنداشته باشد. در گذشته با مظاهر مختلفی درگیر شدیم وبظاهر نابودشان کردیم اما سر از جای دیگر برون کردند قویتر . بازار آزاد ارز یک واقعیت است وانکار ناپذیر فضائی محدود برای آن ایجاد کنیم وآنرا رصد کنیم .اگر این بازار درمنظر ما حضور داشته باشد بهتر ازآنستکه پنهان گردد وما با خیال راحت بخواب رویم . قدیما پدرمان اگر میدید که فرزندش سیگار میکشد ویا مشروب میخورد اجازه میداد که درحضورش این کاررا بکند تا تحت نظارت باشد نه اینکه در خفا انجام دهد .بیائیم در تمام زمینه ها اجازه دهیم دیگرانی هم که با ماهمراه نیستند در کنارمان باشند وچراغ دوستی موجودرا همچنان روشن نگاهداریم تا بدام دشمنان ودشمنی نیفتند.

کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید