عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

تکلیف ملت ما پس از این چیست؟بنام خدا


تکلیف ملت ما پس از این چیست؟


سرانجام رئیس جمهور آمریکا تصمیم خودرا برخروج از برجام وبرقراری مجدد تحریمات اعلام داشت.قبل از اینکه وارد اصل مطلب بشوم آنچه دولت آمریکا انجام داد عدم پایبندی آن برتعهدات است که مایه شرمساری ملت آمریکا خواهد بود وآنچه مایه افتخار است پایبندی دولت ایران برتعهدات خویش بود که براعتبار این ملت افزود.اما از این مساله که بگذریم هر دولتی منافع خویش را پیگیر است واگر از این زاویه به تصمیم آمریکا نگاه کنیم شاید بدان دولت حق دهیم که چنین تصمیمی گرفت چرا که برجام نه تنها دشمنی با آمریکارا نکاست بلکه موجب شد منافع آن کشور درمنطقه دچار سردرگمی شود ولذا تصمیم رئیس جمهور تاجر مسلک آمریکا درست است ودر اندیشه یک تعهداتی است که منافع آن دولت نیز تامین گردد. اینک این ما هستیم که باید تصمیم بگیریم که


آیا در بهمین پاشنه خواهد چرخید یا اینکه با ابرقدرت روزگار کنار بیائیم .


اگر بخاطر داشته باشیم رئیس جمهور در آغاز سال نوگذشته با اشاره به موفقیت برجام خواهان برجام های بعدی بود اما درهمان زمان سیاست کلی چنین اجازه ای را نداد و کشور بدینجا رسید .حال باید تصمیم بگیریم که آیا همچنان باب دشمنی را پی میگیریم ومدام شعار مرگ میدهیم وآمریکارا درهرمنصه تحقیر می کنیم؟ ویا اینکه باب مذاکره را برای حل ریشه ای مشکل باز می کنیم ؟


اینک توپ در زمین ماست واین ماهستیم که اگر تصمیممان برادامه همین راه است .به ملت خود اعلام کنیم که چگونه میخواهیم راه را با دشواری ها طی کنیم؟ اگر باب مذاکره با دشمن مسدود است باب مذاکره با ملت باید باز شود ومردم از آنچه میگذرد آگاه شوند .کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید