عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

اسرائیل ازآغاز تا فرجام

بنام خدا


دولت استعمارگر انگلیس 70 سال پیش در سرزمین تحت سلطه خود یعنی فلسطین زمینه تاسیس دولتی یهودی بنیان نهاد .این دولت جدید در طول این مدت در تمامی زمینه ها پیشرفت نمود تقریبا همه کشورها آنرا برسمیت میشناسند دولتی برمبنای انتخابات برپا داشته اند جمعیت خودرا در طول این مدت 120 برابر نمود با تجاوز سرزمین محدود خودرا هرروزه گسترش داد تا آنجا که بخشی از سوریه لبنان اردن مصر را به خود افزود وبقیه سرزمین فلسطین را تحت قیمومت خود قرار داد که تا کنون فلسطین موجود نتوانسته است کشوری مستقل گردد بلکه آنرا بدو پاره نیز نمود ومیلیونها فلسطینی را آواره کشورهای همسایه وجهان کرد.وامروز اورشلیم یا قدس را پایتخت خودقرار داده وجشن هفتادمین سال تاسیس خودرا در پایتخت جدید برپا میکند.


ازآغاز تاسیس این رژیم دولتهای عربی واسلامی وغیر متعهد بمخالفت برخاستند اما بمرور مخالفتها تحلیل رفت تا جائیکه سفارت اسرائیل در برخی کشورهای اسلامی ازجمله ایران تاسیس شد .با وقوع انقلاب اسلامی درایران روابط با اسرائیل قطع وسفارت آن کشور دراختیار فلسطین قرار گرفت وحیات جدیدی در مبارزه با رژیم صهیونیست با سردمداری نظام اسلامی ایران آغاز شد. درابتدا اتحادیه عرب کشورهای اسلامی وغیر متعهد پشتیبانی خوبی نمودند تا اینکه مسیر این حمایت جنبه دیگری گرفت وکم کم پشتیبانان خودرا کنار گرفتند وامروز اندک کشورها در مسیر حمایت ازفلسطین حرکت میکنند وتنها در بیانیه ها حضور دارند بگونه ای که دولت فعلی فلسطین نیز چندان تمایلی به حضور ایران ندارد وحمایت ما محصور به گروه حماس وبرخی گروه های کوچک دیگر شده است .


اینک دولت اسرائیل دراوج اقتدار خود قرار دارد وحمایت از فلسطین در پائینترین سطح .اینکه فرجام این رژیم در 20 سال آینده بعلت تجاوزات پیشگوئی میشود یک امر است ودیگر اینکه نقش جمهوری اسلامی چه باید باشد ومرز آن کجاست؟


بباور بنده اگر قرار است از فلسطین حمایت کنیم شرط اول در چارچوب خواسته دولت فلسطین باید باشد در این صورت میتوانیم در چارچوب اتحادیه عرب سازمان کنفرانس اسلامی وکشورهای غیر متعهد وسازمان ملل حرکت کنیم والبته کمک هایمان در صدر همه کشورها باشد اما آیا میتوانیم به تنهائی در فلسطین نقش بیافرینیم؟ آیا خارج از چارچوب مقررات سازمان های بین المللی لطمات به کشورمان وارد نمیشود؟ اولویت در این امر کدام است ملت ایران یا ملت فلسطین؟

کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید