عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

ناصرخان وملت طرفدار مظلومبنام خدا


ناصر ملک مطیعی بازیگر شناخته شده پیش از انقلاب اسلامی بود او با نقشهای گوناگون مردمان آن دوران را در سینماها گردهم میاورد اگرچه وی درمیان فرهیختگان آن زمان  چندان مقبول نبود. پس ازانقلاب علاقه خودرا بهمراه برخی ازیارانش برای بازگشت به صحنه سینما نشان داد وحتی با موافقت فیلمی بنام برزخی ها ساخت ولی در وزارت ارشاد گرفتار توقف شد ودیگر اجازه فعالیت داده نشد .دوباردر برنامه تلویزیونی ازاو دعوت شد وبرنامه ای باحضور وی تهیه شد ولی بهنگام پخش بخش مربوط بوی را حذف کردند . مردی که در عصر خودش یگانه بود پس از انقلاب گوشه عزلت گزید ودیگر ادعائی نکرد اما مردم شاهد مظلومیت او وستمی که براو رفت بودند ولذا مترصد بودند تا ازناصر خان بنوعی تجلیل کنند وزمان آن فرارسید ومرگ اورا دربر گرفت آنگاه مردم طرفدار مظلوم صمیمانه پیکر اورا تا آرامگاهش بدرقه کردند . واو با نام نیک در دلها ماند .اگر او پس ازانقلاب گوشه گرفته بود وحضوری پیدا نمیکرد شاید مرگ او دریک خط اعلام وتمام میشد اما برخورد نابخردانه مسوولان با او برای او مظلومیتی ایجاد کرد که حقا شایسته تجلیل گردید و خوشا بحال ملتی که طرفدار مظلوم است اگرچه آن مظلوم به کیش او نباشد.کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید