عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

مدیریت قوه قضاییه و صداوسیما با رهبری نیست

بنام خدا


رهبرمعظم جمهوری اسلامی دردیداراخیرشان با برخی از دانشجویان کشور مطالبی فرمودند که بخشی ازآن درباره مسوولیت رهبری بود که بنده قصددارم این بخش را تحلیل کنم.


رهبری در نقد دانشجویان از قوه قضائیه وصداوسیما صریحا اعلام داشتند که مدیریت اینها با ایشان نیست وقابل نقد نیز هستند والبته فرمودند که تنها مسوولیت نیروهای مسلح برعهده ایشان است.با توجه به این اعلام صریح که البته دقیقا منطبق با قانون اساسی است بهتر میتوانیم نقاط ضعف در قوای دیگر کشوررا بدست آوریم.برای پی بردن باین امر چهار اصل مسلم درقانون اساسی هست که هرگونه خدشه درآنها عملا مردمسالاری را زیر سوال میبرد.(اصول71و و88و76و113).


اصل 71 مجلس را قادر میسازد تا درهرزمینه ای قانون بگذراند واصل76 مجلس را قادر میسازد تا هرامری را درکشور مورد تفحص وتحقیق قرار دهد واصل88 هرنماینده میتواند درباره تمامی مسائی داخلی وخارجی اظهار نظر نمایدو بالاخره طبق اصل 113 رئیس جمهور میتوانددر مورد اجرای قانون اساسی بجز بخش نیروهای مسلح همه قوای دیگررا نظارت کند. اگر ما دراجرای این اصول خللی ببینیم باید گفت قدرت ظاهر یا پنهان دیگری هست که مانع ازاجرای این اصول مربوط به مردمسالاری است.


یک:زمانی مجلس درباره قانون مطبوعات وارد بحث شد اما با دریافت نامه ای از دفتر رهبری آن قانون متوقف گردید


دو:زمانی نماینده ای درباره حسابهای قوه قضائیه اظهار نظر کرد اما شبانه درصدد بازداشت او شدند


سه:درمواردی مجلس خواهان تحقیق در بخشی از زیر مجموعه رهبری بود که بدلیل عدم پاسخگوئی آنها اقدامی نشد


چهار:وبالاخره رئیس جمهور ازاختیار خوددر اجرای قانون اساسی در قوای دیگر با استناد به تفسیر شورای نگهبان محروم گردید


با توجه بموارد یادشده آشکار است که نه رئیس جمهورنه نماینده مجلس ونه خود مجلس که همگی نماد مردمسالاری هستند دربرابر قدرتی آشکار ویا پنهان نمیتوانند اقدامی کنند بویژه که این نمادها خود درچارچوب محدودیتهای شورای نگهبان انتخاب شده اند وباز قادر به انجام وظیفه نیستند.


اینک بازگردیم به فرمایش رهبری که فرمودند تنها مدیریت نیروهای مسلح با ایشان است.اما تاکنون چه کسی قوه قضائیه ویا صدا وسیما را توانسته نقد کند ویا مورد تحقیق قرار دهد .چون باقدرت زیر مجموعه رهبری مواجهند.دراینجا دو پاسخ میتوان یافت یکی اینکه برخی ازنمایندگان ویا رئیس جمهور ووزیران خود سانسوری میکنند ومایل نیستند وارد این حریم شوند بهر دلیلی یا شرعا ویا حفظ منافع شخصی ویا اینکه نگران سرنوشت خود هستند ووارد این حریم نمیشوند . در هردو حال سخنان رهبری فصل الخطاب است وبجز درامر نیروهای مسلح(صرفا ارتش وسپاه) مجلس ونمایندگان وقوه مجریه ورسانه ها میتوانند سایر موارد را قطعا مورد اظهار نظر نقد وتحقیق قرار دهند و مسوولان این بخشها نمیتوانند بدلیل وابستگی برهبری از پاسخگوئی فرار کنند .


اینک زمان عمل وآزمون است وببینیم چه خواهدشد.


رهبر معظم انقلاب: مدیریت قوه قضاییه و صداوسیما با رهبری نیست http://www.entekhab.ir/fa/news/ 411004

کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید