عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

اسلام یعنی:

به نام خدا
از واژه اسلام این موارد در فرهنگ ما وجوددارد .سلم سلامت سالم تسلیم سلام مسالمت
در همه این واژه ها روح دوستی صلح وآرامش وجوددارد وسلام نام خداوند است .
اسلام یعنی تسلیم در برابر دوامر
خداوند و اراده جمع
اگر هردو را برگزینی رستگار می شوی
اگر یکی را برگزینی راه دشواری درپیش داری
واگر هیچکدام را برنگزینی سرانجامت تباهی است
دین خدا در طول زندگی بشر ازآغاز تا کنون وتا پایان عمر بشر اسلام بوده هست وخواهد بود
همه ادیان الهی اسلامند یعنی تسلیم دربرابر حقتعالی واراده جمع
وخداوند می فرماید همانا دین نزد خداوند تنها اسلام است ونه چیز دیگری
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید