عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

محور اتحاد مسلمانان جهان

به نام خدا
کمتر ازدومیلیارد مسلمان در جهان هستند با مذاهب گوناگون وفرق مختلف اما در سه امر اشتراک عقیده دارند
یکتائی خداوند- نبوت رسالت وخاتمیت پیامبراسلام -روز رستاخیز
آیا در عمل امکان اتحاد میان آنان هست؟ پاسخ بنده آری بلکه همینک وجوددارد اما غافلیم ازآن چرا؟
آنچه درعمل میان ما حاکم است کتاب واحد وقبله واحد است و کلیه اختلافات ظاهری مربوط به فروعات است که منافاتی هم با دین ندارد.
پس از رحلت پیامبر امر خلافت با شورا بوسیله ابوبکر آغاز شد و تا امروز ادامه دارد امویان عباسیان عثمانیان وبعد کشورهای گوناگون با مسوولان منتخب مردم .پس یک روند یکسان در طول تاریخ ادامه داشته وهست ومیتواند ادامه یابد و مشکلی هم در وحدت آنان نیست .
آنچه ازآن غافلند اعتقاد به مهدی موعود است که همه آنا بنوعی برآن باور دارند چون حدیث معتبری در همه مذاهب وجوددارد وروزی او خواهد آمد وحکومتی واحد در جهان را پی خواهد ریخت اما چرا با وجود چنین محور محکمی بدور هم جمع نمیشوند محوری که مورد توجه همه ادیان الهی است وحتی غیر الهی واین امر تنها با اجلاسی در میان کشورهای اسلامی میتواند تحقق یابد .
کشورهای اسلامی با حفظ همه داشته های خود حول یک محور دینی متحد وآماده یک سیستم جهانی الهی شوند.
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید