عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

فرهنگ و تاریخ

محمدعلی به آبادی

بنام خدا بموجب تاریخ نوشته سرزمین ایران از2700 سال قبل ازمیلاد دارای حکومت بوده وتا کنون براین سرزمین 40 سلسه با400 پادشاه وحاکم فرمانروائی کرده اند. اولین چهره معروف وبنیانگذار سلسله هخامنشیان کورش ک...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا اجازه دهید نظرم را راجع به غدیر صریحا بنویسم آنروز پیامبر بزرگوارما براساس فرمان الهی علی را برای ادامه راه نبوت معرفی کردند بی آنکه نیازی به بیعت مردم باشد .اما امامت آن حضرت یک روز پس ازرحل...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا رویداد اخیر در جاده جنوب که منجر به کشته شدن 19 سرباز وظیفه شد نه اولین بار بود ونه شاید برای آخرین بار. جوانانی که برای خانواده خود امیدها بودند تا ازخدمت برگردند ویاور آنان باشند بیهوده ج...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا وزارت ارشاد میگوید ما مجوز کنسرت میدهیم دیگران آنرا لغو میکنند قوه قضائیه میگوید ما کاری به مجوز نداریم هر اقدام مخالف قانون را جلوگیری می کنیم . تنها این تعارضات در زمینه کنسرت نیست در امو...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا پنجمین سفارش رهبری نظام درباره شرایط انقلابی در کشور مساله رعایت تقوای دینی وسیاسی است که البته این امر توصیه اکید قرآن کریم است ومیزان ارزش هر انسانی بدان است .متاسفانه گروهی رسانه جمعی که ب...