عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

اجتماعی

محمدعلی به آبادی

بنام خدامساله پلاسکو با خاکبرداری واتمام امر یافتن پیکرهای جوانانمان میرود تا فراموش شود وباز دوباره بنای مرتفع دیگری توسط بنیاد مستضعفان درآنجا قرار گیرد . این رویداد نباید اینگونه پایان یابد . پیشنه...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا اخیرا کشف محافل خوشگذرانی برخی از جوانان که درحال رقص ومستی وعریانی بوده اند خبر روز شده است .بیشتر در مناطق شمالی کشور ویا دراطراف تهران و قوه قضائیه درگیر پرونده های این چنینی گردیده است ...
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

در تقویم رسمی ایران روز سیزده به در به نام روز طبیعت نام‌گذاری شده است که از تعطیلات زسمی محسوب می‌شود و نمایانگر پایان تعطیلات نوروزی است. برخی افراد بر این باورند که این روز روزی نحس است و باید این ر...
محمدعلی به آبادی

بنام خدابراساس قوانین موجود وتنهابا افزودن یک شرط درسند ازدواج می توان ازدواجی مناسب وموفق را بدست آورد.پیش از ورود به مراحل ازدواج لازم به تذکر است که دریک ازدواج موفق سه هدف در نظر است 1- بهره بردن ا...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا یکی ازمعیارهای تشخیص ارزش چیزی پول است که با آن میتوان دوچیز را مقایسه کرد. تسهیلات بانکی یکی ازآن معیارهاست.بانکها برای ازدواج وام ده میلیونی میدهند وبرای خرید ماشین 25 میلیون داده میشود ...