عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

آموزشی

محمدعلی به آبادی

بنام خداهر امری دربستر طبیعت هم امکانپذیر است وهم ساده وبدون دردسر اما خروج از طبیعت مشکل آفرین. منظور بنده دراین مطلب ارتباط سالم وطبیعی میان دوجوان ودوانسان است. ارتباط سالم وطبیعی میان دوانسان زن و...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا اخیرا عده ای وارد صحنه شده ودر مورد وجود کورش درتاریخ شبهه ایجاد کرده ومیکنند. خوب اینهم ازآن ماجراهاست که چون زورشان به ایرانی نمیرسد عناصر تاریخی را مورد یورش قرار میدهند. غافل ازآنکه تمام...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا درسراسر هستی یک حقیقت وجودارد وآن خداوندهستی ویگانه است اما یگانه های بسیار درهستی وجوددارند ازجمله خود من وخود شما تنها تفاوت درمن وشما با خداوند هستی درکمال است او وجودی کامل درعلم وقدرت و...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا بزرگی ازاینکه درجامعه کتاب خوانی رواج ندارد وبجای آن اینترنت جایگزین شده اظهار تاسف کردند. بله درست است که کتاب خوانی درجامعه ایران سقوط کرده اما مشکل در کتاب نیست در اینستکه اسوه ها خود نشا...
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

HR professionals who strive to put the best possible programs and services in place in key areas have the opportunity to fundamentally shift their organizations to a higher level of performance and ...