عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

آموزشی

محمدعلی به آبادی

بنام خدا یک:عمره تمتع بمحض ورود به جده راهی میقات جحفه میشویم ونیت عمره تمتع میکنیم (24 چیز برما حرام میشود) 1-احرام میبندیم ولبیک گویان بسوی مکه راهی میشویم 2 - 7دور بدور کعبه طواف میکنیم 3-دو ر...
مهدی بهرامی

ﺩﺭ ﺩﺯﺩﯼ ﺑﺎﻧﮏ ﺩﺯﺩ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩ:"ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﭘﻮﻝ ﻣﺎﻝ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖ".ﺑﺎﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ "ﺷﯿﻮﻩ ﺗﻔﮑﺮ" ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺯﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺨﻔﯿﮕﺎﻫﺸﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ،ﺩﺯﺩ ﺟﻮﺍﻥ ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﺠﺎﺭ...
کلمات کلیدی: بانکداری
محمدعلی به آبادی

بنام خدا درتاریخ ادیان نشان می دهد که درهرقومی که پیامبری ظهور کرده است وبزبان همان قوم سخن میگوید پیام خداوندرا بزبان همان قوم میآورد مثلا درایران مردم فارسی زبان بودند ولذا زردشت اوستا رابزبان مرد...
مهدی بهرامی

ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﯼ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﭼﮑﺎﺭﻩ ﺷﻮﯼ؟ﮔﻔﺖ؛ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺷﻮﻡ ! ﮔﻔﺘﻨﺪ؛ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺳﻮﺍﻝ ﺭﺍﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯼ ... ﮐﻮﺩﮎ ﮔﻔﺖ؛ﮔﻮﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻳﺪ ... مجدد برای کلیه دوستان و محققین و همچنین استادان ا...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا همانگونه که دراسمان شب دردنیای حقیقی ستارگان میدرخشند برخی ثابتند وبعضی بدور آنان میچرخند(سیارات) در آسمان شب دنیای مجازی نیز همینگونه است درآنجانیز ستارگانی میدرخشند برخی ثابتند وبعضی درح...