عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
محمدعلی به آبادی

به نام خدااین دو اصطلاح در کتاب خدا وروایات اسلامی بسیار آمده است. این دو اصطلاح تعبیر ریاضی وطبیعی دین خداست اولی در امور نظری ودیگری در امور عملیدر ریاضیات خط مستقیم کوتاهترین راه میان دو نقطه است ب...
محمدعلی به آبادی

به نام خداکمتر ازدومیلیارد مسلمان در جهان هستند با مذاهب گوناگون وفرق مختلف اما در سه امر اشتراک عقیده دارندیکتائی خداوند- نبوت رسالت وخاتمیت پیامبراسلام -روز رستاخیزآیا در عمل امکان اتحاد میان آنان ه...
محمدعلی به آبادی

به نام خدامنکسی است که آگاهی دارد ومصادیق آن خداوند پیامبر امام ومتخصص در هر امریماکسی است که نماینده یک جمع یا ملت است .در نتیجه آن کس که از مصادیق بالا نباشد نه من است ونه مابنابراین آنانکه تخصصی ند...
محمدعلی به آبادی

جهان بدون خدا جهان انسان بی پناه است که مبدائی برای خود نمی شناسد و در نتیجه روزی نیز منقرض میگردد یعنی پایان کار تبدیل به عناصر طبیعت است واین موجود بی پناه باید خود زندگی را بسازد وچون نمیداند باید آ...