عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
محمدعلی به آبادی

به نام خدااز واژه اسلام این موارد در فرهنگ ما وجوددارد .سلم سلامت سالم تسلیم سلام مسالمت در همه این واژه ها روح دوستی صلح وآرامش وجوددارد وسلام نام خداوند است .اسلام یعنی تسلیم در برابر دوامرخداوند و ا...
محمدعلی به آبادی

به نام خدابه علت دخالتهای گوناگون روحانیون در امور کشور وحضور آنان در صحنه مدیرتی این گمان پیش آمده که روحانیت براساس دین در همه صحنه ها نفوذ کرده است و در نتیجه اشتباهات برخی ازآنان دین زیر سوال رفته...
محمدعلی به آبادی

به نام خداازگذشتگان آثاری باقی مانده است ازدوردست تا این اواخر برخی بقایا بوسیله آزمایشهای علمی قابل پیگیری وبدست آوردن نتیجه صددرصد هست مثلا اینکه بقایای یک پیکر قدیمی با بررسی ژنتیک میتوان به حقیقت م...
محمدعلی به آبادی

به نام خداجهانی که ما درآن زیست میکنیم خود یکی از پدیده ها هستیم ودر مسیر زندگی بدنبال علتها وکشف حقایق ایم .آیا برای ما که خود در درون این نظام آفرینش هستیم امکان دارد پی به هدف وجودی خودمان ببریم؟ ب...
محمدعلی به آبادی

به نام خداآدمی درآفرینش سه ابزار آگاهی در اختیار دارد عقل دل وحیاولی ودومی در درون انسان وسومی در بیرون از آدمی است . آیا اینها یاور یکدیگرند یا دشمن ودر ستیز با یکدیگر؟اگر عقل وودل ووحی واقعیت دارد پ...