عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
محمدعلی به آبادی

بنام خدا در این مختصر می خواهیم بدو سوال پاسخ دهیم: 1-آیا نظام موجود نیاز به تغییردارد؟2-اگر پاسخ مثبت است چگونه؟ پیش ازآغاز مطلب علت این نوشتار را کوتاه مینویسم اخیرا برخی از بزرگان و علاقمندان به ا...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا آمریکا دشمن اصلی ما با حمایت صهیونیزم ازبرجام خارج شد ومنطقه وجهان را در یک بی فرجامی فرو برد. در عراق نتیجه انتخابات بگونه ای رقم خورد که در انتظار ایران نبود. درسوریه پایان راه نزدیک اس...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا جستجوی ریشه علائق ملتها درتاریخ برای اینکه بهتر بتوانیم علائق ورفتار ملتهارا بشناسیم باید در تاریخ گذشته آنها کاوش گردد چند مثال میزنم: 1-مردم آمریکا طالب رفاهند هرچه بیشتر داشته باشند احساس...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا رمضان ماه سازندگی دولت وملت آنچه از این ماه برای ما می ماند ساختن خود است چه فرد وجامعه وچه دولت  نظام وملت نظام ودولت ما در دوبعد داخلی وجهانی مشکلاتی دارد چگونه میتوان از برکات این ماه د...
محمدعلی به آبادی

نام خدا فرض بگیریم که دولت نتواند اروپارا راضی به ادامه برجام نماید آیا خروج ازبرجام برای ایران مفید است؟ برای پاسخ به این سوال باید ببینیم که در خروج ازبرجام چه دست آوردی در میان است؟ بجز بالابردن می...