عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

بحث: روابط عمومی،تبلیغات،بازاریابی

مهدی بهرامی

روابط عمومی مجموعه ای از عملیات ارتباطی اگاهانه مبتنی بر برنامه و تحقیق است که با استفاده از شیوه های علمی و هنری به دنبال ارتباط با مردم و اطلاع یابی از نظرات آنان، تجزیه و تحلیل گرایش های مخاطبان و...