عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
جعفر لک زائی

جعفر لک زائی »دوستان

ساکن تهران, تهران ایران · متولد 30 اردیبهشت, 1369