عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

درسنامه روانشناسی کار

پست شده در:
5 بهمن, 1394
دسته:
مکان:
ایران
» گیلان

مبلغ مجموعه 5000 تومان است


(برای خرید ایمیل بزنید)


mehranmehdizade@yahoo.com


فهرست مطالب بر اساس سرفصل­های آموزشی روانشناسی کار


رئوس مطالب و ریز محتوا / شماره صفحات


فصل اول: تعاریف کلیات و مفاهیم روانشناسی


1-1- مقدمه. 1


1-2- تعاریف روانشناسی و اهداف آن.. 1


1-2-1- تعریف روانشناسی.. 1


1-2-2- اهداف روانشناسی.. 2


1-3- گونه­های مختلف فعالیت روانشناسی، تعاریف و کاربرد هریک از آنها 3


1-4- مفهوم روانشناسی کار و کاربردهای آن.. 6


1-4-1- تعریف روانشناسی کار 6


1-4-2- کاربردهای روانشناسی کار 6


1-4-2-1- کاربردهای کنونی روانشناسی در محیط کار 6


1-4-2-2- زمینه های کاربرد روانشناسی در محیط کار 6


1-5- زیان­های ناشی از عدم استفاده از روانشناسی کار 11


1-6- تاریخچه روانشناسی کار در جهان و ایران.. 11


1-6-1- تاریخچه روانشناسی کار در غرب.. 11


1-6-2- تاریخچه روانشناسی کار در ایران.. 14


فصل دوم: تفاوت­های فردی


2-1- مقدمه. 18


2-2- مفهوم تفاوت­های فردی.. 18


2-3- افراد از چه جهاتی با یکدیگر تفاوت دارند؟. 19


2-4- اندازه­گیری تفاوت­های فردی.. 20


2-5- منشأ تفاوت­های فردی.. 21


2-6- کاربرد مفاهیم مربوط به تفاوت­های فردی.. 21


فصل سوم: کار و شخصیت


3-1- مقدمه. 24


3-2- مفهوم و تعریف شخصیت.. 24


3-3- رویکردها و نظریه­های مربوط به شخصیت.. 25


3-3-1- رویکرد روانکاوی.. 25


3-3-2- رویکرد رفتارگرایی.. 26


3-3-3- رویکرد انسان­گرایی.. 27


3-3-4- رویکرد شناختی.. 27


3-3-5- رویکرد صفات.. 27


3-4- شخصیت و رابطه آن با شغل افراد و انتخاب شغل.. 30


فصل چهارم: انگیزش و پیشرفت شغلی


4-1- مقدمه. 33


4-2- انگیزش... 33


4-3- شناخت الگوهای انگیزشی.. 34


4-3-1- نظریه سلسله مراتب نیازها 34


4-3-2- نظریه دو عاملی بهداشت- انگیزش... 35


4-3-3- نظریه انگیزش موفقیت.. 35


4-3-4- نظریه نیازهای زیستی، تعلق و رشد. 36


4-3-5- نظریه انتظار و احتمال.. 36


4-3-6- نظریه برابری.. 37


4-3-7- نظریه اِسناد. 37


4-4- مرور و تلفیق نظریه­های انگیزش کار 38


4-5- بهره­گیری از مفاهیم انگیزش کار در سازمان.. 39


4-6- خلاصه. 42


فصل پنجم: مشاوره


5-1- مقدمه. 44


5-2- مفهوم و تعریف مشاوره. 44


5-3- ضرورت مشاوره. 45


5-4- آشنایی با مشاور و توانایی­های آن 45


5-5- اصول و قواعد مشاوره. 46


5-6- اهداف یا نتایج مطلوب مشاوره برای مشاوره­گیرنده. 47


کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید