عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

آموزشی

ماهنامه اکسیر- اردیبهشت 95
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

رایگان
ماهنامه اکسیر ماهنامه آموزشی و اطلاع رسانی و تحلیلی است که به صورت ماهیانه توسط مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری کشور که تحت نظارت س