عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
نشریه راهبرد توسعه
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

4,000
مقاله اینجانب تحت عنوان «بررسي تاثير اتحاد استراتژيك مناطق آزاد تجاري - صنعتي بر توسعه صنعت گردشگري ايران» در این شماره چاپ شده است.
مقاله ای تحت عنوان گزینش استراتژی نوآوری با استفاده از رویکرد ترکیبی دلفی - فرایند تحلیل شبکه
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

10,000
این مقاله به صورت شفاهی در یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پذیرفته و ارائه شد؛ همچنین این مقاله در کتاب مجموعه مقالات همایش نیز به چاپ رس