عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
نشریه راهبرد توسعه
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

4,000
مقاله اینجانب تحت عنوان «بررسي تاثير اتحاد استراتژيك مناطق آزاد تجاري - صنعتي بر توسعه صنعت گردشگري ايران» در این شماره چاپ شده است.