عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
مقاله ای تحت عنوان گزینش استراتژی نوآوری با استفاده از رویکرد ترکیبی دلفی - فرایند تحلیل شبکه
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

10,000
این مقاله به صورت شفاهی در یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پذیرفته و ارائه شد؛ همچنین این مقاله در کتاب مجموعه مقالات همایش نیز به چاپ رس
فصلنامه مدیریت و توسعه، شماره 51
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

2,500
این فصلنامه رتبه علمی ترویجی داشته و در پایگاه استنادی جهان اسلام نمایه می شود
مقایسه تطبیقی مدلهای مدیریت دانش مشتری با مهندسی مجدد ارتباط با مشتری
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

2,000
مقاله معرفی شده در نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت در دانشگاه صنعتی شریف توسط اینجانب به صورت شفاهی ارائه گردید.
گزینش استراتژی های مدیریت دانش با استفاده از رویکرد ترکیبی دلفی- فرایند تحلیل شبکه (مورد مطالعه: شر
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

10,000
این مقاله به طور شفاهی در پنجمین کنفرانس ملی مدیریت دانش که در سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، ارائه گردید.
ماهنامه اکسیر- اردیبهشت 95
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

رایگان
ماهنامه اکسیر ماهنامه آموزشی و اطلاع رسانی و تحلیلی است که به صورت ماهیانه توسط مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری کشور که تحت نظارت س
مجله ایرانی مطالعات مدیریت (علمی پژوهشی)
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

رایگان
در این مجله، مقاله اینجانب تحت عنوان استراتژی های نوآوری، توسعه و تنوع عملکرد: مطالعه تجربی در صنعت ساختمان و مسکن ایران منتشر شده است.
شماره 9 پژوهشنامه مدیریت تحول، سال پنجم
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

5,000
مقاله اینجانب و همکاران تحت عنوان طراحی مدل مفهومی تصمیم گیری مشارکتی به عنوان راهبردی جهت بهبود نگرش، احساسات و عملکرد کارکنان در زندگی کا