عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
IMG_8543
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)
e6384711491713d29bc63fc5eeb5ba4f_1024
e6384711491713d29bc63fc5eeb5ba4f_1024
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)
28 تیر, 1393
28 تیر, 1393
00957230
mehran mehdizade
dr alvani and mehdizade
mehran picture
جلسه مدیران و معاونین 1
پروژه ی محیط پژوهی استراتژیک شرکت آبفای ا...
جلسه ی مدیران و معاونین 2
پروژه ی محیط پژوهی استراتژیک شرکت آبفای ا...
جلسه مدیران و معاونین 3
پروژه ی محیط پژوهی استراتژیک شرکت آبفای ا...
جلسه مدیران و معاونین 4
پروژه ی محیط پژوهی استراتژیک شرکت آبفای ا...
جلسه مدیران و معاونین 5
پروژه ی محیط پژوهی استراتژیک شرکت آبفای ا...