عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

کتاب

کتاب پایان نامه نویسی گام به گام (آسیب شناسی و الزامات پایان نامه نویسی  در رشته مدیریت)