عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

فنی و مهندسی

ترجمه- گروه فنی رایانه همراه
گروه فنی رایانه همراه
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در ف...
2