عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید
10567
17 مرداد, 1397
رضا کارزار جدی وند
یک مقاله/کتاب/گزارش به اشتراک گذاشت.
17 مرداد, 1397 2:52 بعد از ظهر
10565
17 مرداد, 1397
رضا کارزار جدی وند
یک مقاله/کتاب/گزارش به اشتراک گذاشت.
17 مرداد, 1397 2:45 بعد از ظهر
10563
17 مرداد, 1397
رضا کارزار جدی وند
یک مقاله/کتاب/گزارش به اشتراک گذاشت.
17 مرداد, 1397 2:41 بعد از ظهر
10561
17 مرداد, 1397
رضا کارزار جدی وند
یک مقاله/کتاب/گزارش به اشتراک گذاشت.
17 مرداد, 1397 2:34 بعد از ظهر
10559
17 مرداد, 1397
رضا کارزار جدی وند
یک مقاله/کتاب/گزارش به اشتراک گذاشت.
17 مرداد, 1397 2:15 بعد از ظهر
10557
17 مرداد, 1397
رضا کارزار جدی وند
یک مقاله/کتاب/گزارش به اشتراک گذاشت.
17 مرداد, 1397 2:07 بعد از ظهر
10555
17 مرداد, 1397
رضا کارزار جدی وند
یک مقاله/کتاب/گزارش به اشتراک گذاشت.
17 مرداد, 1397 1:48 بعد از ظهر
10553
17 مرداد, 1397
رضا کارزار جدی وند
یک مقاله/کتاب/گزارش به اشتراک گذاشت.
17 مرداد, 1397 1:38 بعد از ظهر
10547
13 مرداد, 1397
رضا کارزار جدی وند
یک مقاله/کتاب/گزارش به اشتراک گذاشت.
13 مرداد, 1397 7:54 بعد از ظهر
9193
14 آذر, 1395
10566
17 مرداد, 1397
رضا کارزار جدی وند
یک مقاله/کتاب/گزارش به اشتراک گذاشت.
17 مرداد, 1397 2:49 بعد از ظهر
10564
17 مرداد, 1397
رضا کارزار جدی وند
یک مقاله/کتاب/گزارش به اشتراک گذاشت.
17 مرداد, 1397 2:43 بعد از ظهر
10562
17 مرداد, 1397
رضا کارزار جدی وند
یک مقاله/کتاب/گزارش به اشتراک گذاشت.
17 مرداد, 1397 2:37 بعد از ظهر
10560
17 مرداد, 1397
رضا کارزار جدی وند
یک مقاله/کتاب/گزارش به اشتراک گذاشت.
17 مرداد, 1397 2:30 بعد از ظهر
10558
17 مرداد, 1397
رضا کارزار جدی وند
یک مقاله/کتاب/گزارش به اشتراک گذاشت.
17 مرداد, 1397 2:12 بعد از ظهر
10556
17 مرداد, 1397
رضا کارزار جدی وند
یک مقاله/کتاب/گزارش به اشتراک گذاشت.
17 مرداد, 1397 1:55 بعد از ظهر
10554
17 مرداد, 1397
رضا کارزار جدی وند
یک مقاله/کتاب/گزارش به اشتراک گذاشت.
17 مرداد, 1397 1:40 بعد از ظهر
10548
13 مرداد, 1397
رضا کارزار جدی وند
یک مقاله/کتاب/گزارش به اشتراک گذاشت.
13 مرداد, 1397 8:00 بعد از ظهر
9192
14 آذر, 1395
رضا کارزار جدی وند
اطلاعات پروفایل را به روز کرده است.
14 آذر, 1395 9:15 قبل از ظهر
نمایش بیشتر