عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
رضا کارزار جدی وند

رضا کارزار جدی وند »دوستان

ساکن تبریز, ایران · متولد 18 اسفند, 1351