عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید
9711
15 تیر, 1396
امیر میرزایی
یک کنفرانس/همایش تعیین کرده است
15 تیر, 1396 4:16 بعد از ظهر
9665
3 خرداد, 1396
امیر میرزایی
یک کنفرانس/همایش تعیین کرده است
3 خرداد, 1396 11:43 قبل از ظهر
9124
6 آذر, 1395
امیر میرزایی
یک کنفرانس/همایش تعیین کرده است
6 آذر, 1395 10:13 قبل از ظهر
9081
17 آبان, 1395
امیر میرزایی
یک کنفرانس/همایش تعیین کرده است
17 آبان, 1395 7:06 بعد از ظهر
8851
13 شهریور, 1395
امیر میرزایی
نظری بر روی دیوار سید فرزاد هاشمی پست کرد.
13 شهریور, 1395 9:57 قبل از ظهر
خواهش
8360
23 مرداد, 1395
امیر میرزایی
تصویر پروفایل را به روز کرده است.
23 مرداد, 1395 12:58 بعد از ظهر
8088
2 تیر, 1395
امیر میرزایی
یک کنفرانس/همایش تعیین کرده است
2 تیر, 1395 6:56 بعد از ظهر
8030
22 خرداد, 1395
امیر میرزایی
22 خرداد, 1395 9:55 بعد از ظهر
7637
24 فروردین, 1395
امیر میرزایی
یک کنفرانس/همایش تعیین کرده است
24 فروردین, 1395 4:41 بعد از ظهر
9710
15 تیر, 1396
امیر میرزایی
یک کنفرانس/همایش تعیین کرده است
15 تیر, 1396 4:10 بعد از ظهر
9664
3 خرداد, 1396
امیر میرزایی
یک کنفرانس/همایش تعیین کرده است
3 خرداد, 1396 11:35 قبل از ظهر
9123
6 آذر, 1395
امیر میرزایی
یک کنفرانس/همایش تعیین کرده است
6 آذر, 1395 10:08 قبل از ظهر
8997
24 مهر, 1395
امیر میرزایی
یک کنفرانس/همایش تعیین کرده است
24 مهر, 1395 2:40 بعد از ظهر
8427
8 شهریور, 1395
امیر میرزایی
یک کنفرانس/همایش تعیین کرده است
8 شهریور, 1395 1:42 بعد از ظهر
8358
23 مرداد, 1395
امیر میرزایی
یک کنفرانس/همایش تعیین کرده است
23 مرداد, 1395 12:51 بعد از ظهر
8087
2 تیر, 1395
امیر میرزایی
یک کنفرانس/همایش تعیین کرده است
2 تیر, 1395 6:51 بعد از ظهر
8027
22 خرداد, 1395
امیر میرزایی
یک کنفرانس/همایش تعیین کرده است
22 خرداد, 1395 9:49 بعد از ظهر
نمایش بیشتر