عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
محمدعلی به آبادی

بنام خدا کشتی سیاست ایران بدل به طنابی شده که برخی یک طرف آنرا گرفته وبقیه طرف دیگر طناب را ومدام آنرا بسوی خود می کشند . اخیرا مباحث گوناگونی پس از انتخابات ازسوی بزرگان مطرح گردیده که تنها اثرآن ا...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا این اصطلاح در خود تضادی دارد وآن اینستکه دین خدا بدون مروج وجوددارد در حالیکه تا مروجی نباشد دینی وجودندارد . دین وحی الهی است برای بندگان خود واین وحی بوسیله پیامبران وسپس امامان بمیان مرد...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا اخیرا سنای آمریکا تحریمات موشکی ایران را تمدید نموده واحتمالا موارد تحریم را گسترش داده است. بدنبال این امر برخی رسانه ها ومسوولان خارج ازگود تیغ انتقادرا متوجه برجام وقصور دولت منتخب مردم ن...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا چرا بعد از فوت مرحوم هاشمی ریاست مجمع تا کنون مشخص نشده است؟ بنظر بنده اشکال در نصب خود ایشان بعنوان رئیس مجمع تشخیص پس از پایان دوران ریاست جمهوری ایشان بود.اگر در پایان دوره ایشان ریاست...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا متاسفانه حوادثی در کشور روی میدهد که اگر چه جزئی است اما میتواند اذهان مردم را از اهداف اصلی دور کند .یکی از این رویدادها همان ترقه بازی به تعبیر رهبری نظام در هفته گذشته بود که چند جوانک گ...