عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
محمدعلی به آبادی

بنام خدا پس ازدرگذشت آقای هاشمی اصلاح طلبان بدنبال چه هستند؟ مگر اصلاح طلبی وابسته به شخص است؟ اصلاح طلبی در درون خود رهبران خودرا بوجود میاوردو با حذف کسی ازمیان نمیرود شاید اصولگرایان چنین باشند. ا...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا اگر در طول سال بخواهیم روزی را بیابیم که صرفا تعلق به ملت ایران دارد آن روز منحصرا روز 22 بهمن است که یادآور روز پیروزی ملت ایران بر رژیم گذشته بود . در این روز همه مردم ایران علیه رژیم گذش...
محمدعلی به آبادی

نام خداپس ازانقلاب چهره های روحانی در کنار امام بیادگیری دوره های رهبری برای آینده نظام نوپا مشغول بودند از بهشتی مطهری باهنر مفتح اردبیلی هاشمی وآیت الله خامنه ای گرفته تا رده های بعدی مانند خاتمی نا...
محمدعلی به آبادی

نام خدا در چند هفته گذشته دو حادثه فوت آیت الله هاشمی وفرو ریختن ساختمان پلاسکو ملت ایران را غافلگیر نمود .هنوز زخم دو رویداد یادشده برروان ملت ما مانده و میرفت که با یادبود فجر انقلاب بفراموشی سپرده...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا زمانیکه تحریمات بین المللی گریبان مارا می فشرد دولت منتخب با اجازه رهبری وارد میدان مذاکره با سازمان ملل تحت عنوان 5+1 شد نه اینکه با آمریکا مذاکره کند چون مجاز نبود . سرانجام با موفقیت برجا...