عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
محمدعلی به آبادی

بنام خدا در نظام اسلامی بارها مشاهده میشود که رویدادهای موجود جامعه با حوادث تاریخی در عصر امامان معصوم مقایسه شده ویا شبیه سازی شود. یکی از اموریکه میتوان درآن همین کاررا انجام داد مساله هژمونی ایر...
فهیمه نظری

<h3 dir="rtl" align="right">طرقبه مشهد</h3>   منطقه طرقبه یکی از نواحیدشت توس با نام ترغبد در قرون اسلامی بوده است و به دلیل اینکه در مسیر کوهستانی و مال رو مشهد به نیشابور واقع بود در طی سده های اس...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا میدانیم که در غیبت معصوم هیچکس حق ندارد جنگی را تحت  هر عنوان آغاز کند . چه در جنگ حلوا خیرات نمیکنند وجان وناموس مردم درخطر قرار می گیرد ولذا حضور معصوم ضروری است . اما آیا تحریک دشمنان به...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا الحمد لله که بازار برجام زنی ازهردوسوی دوست ودشمن داغ است .رییس جمهور آمریکا ورژیم صهیونیستی بشدت برآن می توپند وبرادران داخلی هم دست کمی ازآنان ندارند. خوب الحمدلله که در این امر یعنی برجا...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا با ذکر مثالی مطلبم را دنبال میکنم . میدانیم که خوردن یکی از مواهب الهی ومورد علاقه شدید انسانهاست . مواد خوراکی بسیار زیاد ومتنوع است. اما درون ما آمادگی پذیرش همه نوع مواد نیست .گاه به غ...