عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
محمدعلی به آبادی

بنام خدا خداراشکر که درانتخاباتی پرشور وباآراء بالا حضرتعالی ازسوی ملت انتخاب شدید ووزیرانی که آزادانه برگزیدید ازسوی مجلس تائیدشدند ودولت شما با افتخار کار خودرا آغاز نمود. جناب آقای رئیس جمهور هن...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا مردمسالاری را نمیتوان نادیده گرفت! طبق آنچه ملت ایران در فروردین 58 تصویب نمود این نظام متکی برجمهوریت واسلامیت است ونمیتوان یکی را نادیده ویا بردیگری رجحان داد. آندو در کنارهم در حرکتند.جر...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا امروزه نقد در جامعه ایران درصدر همه امور است ودر تمامی مناصب وگروه هاوجوددارد. رهبری نظام از قصور مسولان انتقاد میکنند مسوولان از یکدیگر احزاب از مسوولان .قوای سه گانه از یکدیگر مردم از دول...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا آیا با طبیعت مخالفیم؟ یک: چند نفر از نمایندگان مردم در مجلس علاقه خودرا نسبت به نماینده اروپا ابراز کردند وبا ایشان عکس گرفتند .این یک امر طبیعی است .مگر با خوک وسگ عکس گرفته اند؟ او نماینده...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا برای آنانکه هنوز با برجام آشنا نشده اند کوتاه می نویسم . شورای امنیت سازمان ملل طی 7 قطعنامه ایران را بخاطر مساله هسته ای تحریم نمود با انتخاب دولت جدید درسال92 ومذاکرات فشرده وسنگین سرانجا...