عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

مبارزه برای تجارت آزاد توری کی. اسمیت و ریلی والترز THE FIGHT FOR FREE TRADE Tori K. Smith and Riley Walters مقدمه طی هفت دهه گذشته، منافع و مزایای تجارت آزاد از سوی تعداد بسیاری از اشخاص، کسب و کار و...
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

اصول نگارش بیان و گویاسازی مسأله اولین گام مهم در هر پژوهشی شناسایی و ترسیم مسأله پژوهش است که پژوهشگر مایل به حل آن و پاسخ به سؤالات است. مسأله پژوهش ممکن است به عنوان چیزی که منجر به نگرانی می شو...
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

اگر مدیر و مقام ارشد هستید، برای این‌که نگذارید کارشناسان و مدیران‌تان شما را سرکار بگذارند و زمان‌تان را بدزدند، می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید: ⭕ابتدا برای زیردستان مشخص کنید که محتوای گزارش ه...
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

کویید 19 به عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی: نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل کجاست؟................... مارکو سوی سویچ   March 27, 2020 COVID-19 as a Threat to International Peace and Security...