عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
محمدعلی به آبادی

بنام خدا دوران پسابرجام زمان وحدت وسازندگی سالروز فتح بزرگ خرمشهر مبارک باد.پس ازخروج آمریکا ازبرجام وتعیین شروطی برای ایران رهبری نظام طی سخنان مبسوطی درباره سوابق مذاکرات وتخلفات آمریکا واروپائ...