جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

لوگوی دانشگاه های ایران
Iranian Researchers Community
عضویت
http://irresearchers.ir/your-user-name/
شهاب پاک شکارعلیرضا آزادمحمدعلی به آبادیحسن موسی زادهمهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)سمیه رادامیرحسین مردانیحمید مهریعلی نامورروابط عمومیS Sسید فرزاد هاشمیسید سجاد محتشمساها عابدیمصباح معروفیزهرا حسینیامیر میرزاییآنه گلدی مهمیانیفهیمه نظرینو اندیشان علم خوارزمیArezu Jahanshirسالار کهزادیغزال احمدپورزهرا بهبهانیاحد اطرجشیلان سجادیمحمد میرزاییعلی زمانی بابگهریامیرعلی اله وردیعاطیه صفردوستاحمد عامریسیده مرضیه عابدیمهدی مجدد حسین جانیبهاره قاسمیسكينه ميرحسينيمؤسسه پژوهشگران اندیشمندزهرا احمدیمجتبی سالمعلی محمدیعلیرضا داداشی جوکندانمهسان افشاررامين حاجي اميريمرضیه حکیمی پوروحيد رفعتيکاظم کسراییعلی علائیشادفا حسینیروح انگيز قلي زادهزهرا اسمعیلیکسری شرف الدینرامین نیرمیساسان پورمحمودمهران رزاقیان پورمحمدابراهیم قندیسارا اعتمادی عیدگاهیشهرام شهرامMohammad Fatemi shakibیلدا قناعتمحمدرضا تقی زاده جورشریمجید عموزاد خلیلیحسن محمدیمیلاد رزاقیان پورفاطمه کریمیانرها زمانینیما قاسمیمحققان ایرانیامیرحسین ستوده بیدختیآرزو علومیعلی صدریعباس جوزیان