جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

لوگوی دانشگاه های ایران
Iranian Researchers Community
عضویت
http://irresearchers.ir/your-user-name/
علیرضا آزادسید فرزاد هاشمیساها عابدیمهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)روابط عمومیمحمد میرزاییسمیه راداحمد عامریعلی علائیشادفا حسینیشهاب پاک شکارسید سجاد محتشممحمدعلی به آبادیروح انگيز قلي زادهزهرا اسمعیلیمهدی مجدد حسین جانیکسری شرف الدینمصباح معروفیرامین نیرمیساسان پورمحمودسكينه ميرحسينيمهران رزاقیان پورعلیرضا داداشی جوکندانsedigheh Sarollahiمحمدابراهیم قندیسارا اعتمادی عیدگاهیشهرام شهرامMohammad Fatemi shakibیلدا قناعتمحمدرضا تقی زاده جورشریمجید عموزاد خلیلیحسن محمدیمیلاد رزاقیان پورفاطمه کریمیانرها زمانیشیلان سجادیمجتبی سالمنیما قاسمیمحققان ایرانیامیرحسین ستوده بیدختیآرزو علومیعلی صدریعباس جوزیانبهزاد ازندحامد عربزادهE Kimiyaeiعلی محمدیصلاح دستومسیده مرضیه عابدیحسن حاجی امیریفرشید نعمت زادهعباس عباسیمحسن جمشیدیalireza jalilسوران عزیزیآوای بورالانمهسان افشاربهاره مقدمیرضا کارزار جدی وندزهرا بهبهانیراضیه ره نوردامیر میرزاییAthena Abeediگروه فنی رایانه همراهعاطیه صفردوستکمال شرف الدینآرزو khکوشا کنفرانسغزال احمدپورامین میرشکاری