عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
پرسشنامه ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در سازمان ها
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

7,500
پرسشنامه حاضر، به منظور ارزیابی مدیریت دانش سازمان بوده و متناسب با استاندارد بهره وری آسیایی است.
ماهنامه اکسیر- اردیبهشت 95
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

رایگان
ماهنامه اکسیر ماهنامه آموزشی و اطلاع رسانی و تحلیلی است که به صورت ماهیانه توسط مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری کشور که تحت نظارت س