عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
کتاب پایان نامه نویسی گام به گام (آسیب شناسی و الزامات پایان نامه نویسی  در رشته مدیریت)
پرسشنامه ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در سازمان ها
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

10,000
پرسشنامه حاضر، به منظور ارزیابی مدیریت دانش سازمان بوده و متناسب با استاندارد بهره وری آسیایی است.