عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
فصلنامه مدیریت و توسعه، شماره 51
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

2,500
این فصلنامه رتبه علمی ترویجی داشته و در پایگاه استنادی جهان اسلام نمایه می شود
نشریه راهبرد توسعه
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

4,000
مقاله اینجانب تحت عنوان «بررسي تاثير اتحاد استراتژيك مناطق آزاد تجاري - صنعتي بر توسعه صنعت گردشگري ايران» در این شماره چاپ شده است.