عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید
11622
22 آبان, 1399
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
22 آبان, 1399 1:29 قبل از ظهر
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

وب سایت سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی فعالیت خود را آغاز نموده و آماده ثبت نام و دریافت مقالات دانشجویان، اساتید...
11616
15 آبان, 1399
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
15 آبان, 1399 2:44 قبل از ظهر
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

وب سایت پنجمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی فعالیت خود را آغاز نموده و آماده ثبت نام و دریافت مقالات دانشجویان، اساتید...
11612
10 آبان, 1399
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
10 آبان, 1399 10:40 بعد از ظهر
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

وب سایت چهارمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی فعالیت خود را آغاز نموده و آماده ثبت نام و دریافت مقالات دانشجویان، اساتید، پژوهشگران، نخبگان...
11589
2 آبان, 1399
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
2 آبان, 1399 1:50 قبل از ظهر
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

وب سایت پنجمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی فعالیت خود را آغاز نموده و آماده ثبت نام و دریافت مقالات دانـشجویان، اسـاتید، پـژ...
11582
29 مهر, 1399
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
29 مهر, 1399 2:31 قبل از ظهر
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

وب سایت پنجمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار فعالیت خود را آغاز نموده و آماده ثبت نام و دریافت مقـالات دانـشجویان، اساتید، پژوهش...
11579
22 مهر, 1399
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
22 مهر, 1399 1:47 قبل از ظهر
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

وب سایت پنجمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE فعالیت خود را آغاز نموده و آماده ثبت نام و دریافت مقالات دانشجویان، اساتید، پژوهشگران، نخ...
11292
12 آذر, 1398
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
12 آذر, 1398 5:44 بعد از ظهر
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

وب سایت دومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین فعالیت خود را آغاز نموده و آماده ثبت نام و دریافت مقالات دانشجویان، اساتید، پژوهشگران، نخبگا...
11270
20 آبان, 1398
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
20 آبان, 1398 3:46 بعد از ظهر
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

وب سایت سومین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا فعالیت خود را آغاز نموده و آماده ثبت نام و دریافت مقالات دانشجویان، اساتید، پژوهشگران...
11268
16 آبان, 1398
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
16 آبان, 1398 2:25 بعد از ظهر
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

وب سایت چهارمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست فعالیت خود را آغاز نموده و آماده ثبت نام و دریافت مقال...
11266
13 آبان, 1398
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
13 آبان, 1398 3:34 بعد از ظهر
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

وب سایت چهارمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی فعالیت خود را آغاز نموده و آماده ثبت نام و دریافت مقالات دانـشجویان، اسـاتید، پـ...
11619
18 آبان, 1399
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
18 آبان, 1399 1:34 قبل از ظهر
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

وب سایت سومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین فعالیت خود را آغاز نموده و آماده ثبت نام و دریافت مقالات دانشجویان، اساتید، پژوهشگران، نخبگا...
11614
14 آبان, 1399
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
14 آبان, 1399 2:52 قبل از ظهر
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

وب سایت چهارمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا فعالیت خود را آغاز نموده و آماده ثبت نام و دریافت مقالات دانشجویان، اساتید، پژوهشگر...
11590
3 آبان, 1399
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
3 آبان, 1399 2:51 قبل از ظهر
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

وب سایت پنجمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست فعالیت خود را آغاز نموده و آماده ثبت نام و دریافت مقالا...
11583
1 آبان, 1399
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
1 آبان, 1399 3:21 قبل از ظهر
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

وب سایت پنجمـین هـمایش بین الـمللی مـهندسی بـرق، علوم کامـپیوتر و فـناوری اطـلاعات فـعالیت خـود را آغاز نموده و آمـاده ثبـت نام و دریـافت مقـالات د...
11580
24 مهر, 1399
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
24 مهر, 1399 5:02 بعد از ظهر
وب سایت پنجمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی فعالیت خود را آغاز نموده و آماده ثبت نام و دریافت مقـالات دانـشجویان، اساتید، پژوهشگران، نخبـگان و صاحب نـظران پـیرامون موضـوع...
11577
21 مهر, 1399
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
21 مهر, 1399 2:34 قبل از ظهر
پنجمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات
وب سایت پنجمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک فعالیت خود را آغاز نموده و...
11271
21 آبان, 1398
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
21 آبان, 1398 9:07 بعد از ظهر
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

وب سایت چهارمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی فعالیت خود را آغاز نموده و آماده ثبت نام و دریافت مقالات دانشجویان، اساتی...
11269
18 آبان, 1398
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
18 آبان, 1398 1:15 قبل از ظهر
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

وب سایت چهارمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی فعالیت خود را آغاز نموده و آماده ثبت نام و دریافت مقالات دانشجویان، اساتید، پژوهشگران، نخبگان...
11267
13 آبان, 1398
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
13 آبان, 1398 8:55 بعد از ظهر
چهارمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات
وب سایت چهارمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک فعالیت خود را آغاز نمود...
11265
12 آبان, 1398
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
12 آبان, 1398 10:58 بعد از ظهر
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

وب سایت چهارمـین هـمایش بین الـمللی مـهندسی بـرق، علوم کامـپیوتر و فـناوری اطـلاعات فـعالیت خـود را آغاز نموده و آمـاده ثبـت نام و دریـافت مقـالات...
نمایش بیشتر