عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید
11969
10 آبان, 1400
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
10 آبان, 1400 2:34 قبل از ظهر
ششمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات
وب سایت ششمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی فعالیت خود را...
11963
9 آبان, 1400
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
9 آبان, 1400 12:13 قبل از ظهر
پنجمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات
وب سایت پنجمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی فعالیت خود را آغاز نموده و آماده ثبت نام و دریافت م...
رضا ظریف
امیدوارم مسیرتون همیشه سبز باشه.
  • 7 اسفند, 1400
  • ·
  • می پسندم
11955
7 آبان, 1400
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
7 آبان, 1400 7:56 بعد از ظهر
ششمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات
وب سایت ششمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی فعالیت خود را آغاز نموده و آ...
11953
7 آبان, 1400
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
7 آبان, 1400 3:51 قبل از ظهر
ششمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات
وب سایت ششمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار فعالیت خود را آغاز نموده و آماد...
11950
27 مهر, 1400
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
27 مهر, 1400 6:32 بعد از ظهر
ششمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات
وب سایت ششمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE فعالیت خود را آغاز نموده و آماده ثبت نام و د...
11622
22 آبان, 1399
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
22 آبان, 1399 1:29 قبل از ظهر
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

وب سایت سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی فعالیت خود را آغاز نموده و آماده ثبت نام و دریافت مقالات دانشجویان، اساتید...
11616
15 آبان, 1399
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
15 آبان, 1399 2:44 قبل از ظهر
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

وب سایت پنجمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی فعالیت خود را آغاز نموده و آماده ثبت نام و دریافت مقالات دانشجویان، اساتید...
11612
10 آبان, 1399
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
10 آبان, 1399 10:40 بعد از ظهر
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

وب سایت چهارمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی فعالیت خود را آغاز نموده و آماده ثبت نام و دریافت مقالات دانشجویان، اساتید، پژوهشگران، نخبگان...
11589
2 آبان, 1399
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
2 آبان, 1399 1:50 قبل از ظهر
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

وب سایت پنجمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی فعالیت خود را آغاز نموده و آماده ثبت نام و دریافت مقالات دانـشجویان، اسـاتید، پـژ...
11582
29 مهر, 1399
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
29 مهر, 1399 2:31 قبل از ظهر
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

وب سایت پنجمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار فعالیت خود را آغاز نموده و آماده ثبت نام و دریافت مقـالات دانـشجویان، اساتید، پژوهش...
11968
10 آبان, 1400
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
10 آبان, 1400 2:31 قبل از ظهر
پنجمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات
وب سایت پنجمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا فعالیت خود را آغاز نموده و آماد...
11961
9 آبان, 1400
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
9 آبان, 1400 12:12 قبل از ظهر
ششمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات
وب سایت ششمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی،...
11954
7 آبان, 1400
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
7 آبان, 1400 7:54 بعد از ظهر
ششمین هـمایش بین الـمللی مـهندسی بـرق، علوم کامـپیوتر و فـناوری اطـلاعات
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات
وب سایت ششمین هـمایش بین الـمللی مـهندسی بـرق، علوم کامـپیوتر و فـناوری اط...
11952
7 آبان, 1400
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
7 آبان, 1400 3:48 قبل از ظهر
ششمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات
وب سایت ششمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی فعالیت خ...
11949
27 مهر, 1400
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
27 مهر, 1400 6:28 بعد از ظهر
ششمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات
وب سایت ششمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک فعالیت خود را آغاز نموده و آ...
11619
18 آبان, 1399
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
18 آبان, 1399 1:34 قبل از ظهر
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

وب سایت سومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین فعالیت خود را آغاز نموده و آماده ثبت نام و دریافت مقالات دانشجویان، اساتید، پژوهشگران، نخبگا...
11614
14 آبان, 1399
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
14 آبان, 1399 2:52 قبل از ظهر
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

وب سایت چهارمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا فعالیت خود را آغاز نموده و آماده ثبت نام و دریافت مقالات دانشجویان، اساتید، پژوهشگر...
11590
3 آبان, 1399
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
3 آبان, 1399 2:51 قبل از ظهر
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

وب سایت پنجمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست فعالیت خود را آغاز نموده و آماده ثبت نام و دریافت مقالا...
11583
1 آبان, 1399
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
1 آبان, 1399 3:21 قبل از ظهر
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

وب سایت پنجمـین هـمایش بین الـمللی مـهندسی بـرق، علوم کامـپیوتر و فـناوری اطـلاعات فـعالیت خـود را آغاز نموده و آمـاده ثبـت نام و دریـافت مقـالات د...
11580
24 مهر, 1399
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
24 مهر, 1399 5:02 بعد از ظهر
وب سایت پنجمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی فعالیت خود را آغاز نموده و آماده ثبت نام و دریافت مقـالات دانـشجویان، اساتید، پژوهشگران، نخبـگان و صاحب نـظران پـیرامون موضـوع...
نمایش بیشتر