عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
موج
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید
9950
22 مهر, 1396
شهاب پاک شکار
یک مقاله/کتاب/گزارش به اشتراک گذاشت.
22 مهر, 1396 1:53 قبل از ظهر
8348
22 مرداد, 1395
شهاب پاک شکار
یک بلاگ ساخته است.
22 مرداد, 1395 1:27 بعد از ظهر
792
13 تیر, 1392
شهاب پاک شکار
یک بلاگ ساخته است.
13 تیر, 1392 9:00 بعد از ظهر
250
28 آذر, 1391
شهاب پاک شکار
یک بلاگ ساخته است.
28 آذر, 1391 1:18 بعد از ظهر
244
27 آذر, 1391
شهاب پاک شکار
یک بلاگ ساخته است.
27 آذر, 1391 11:38 بعد از ظهر
226
26 آذر, 1391
شهاب پاک شکار
یک بلاگ ساخته است.
26 آذر, 1391 10:28 بعد از ظهر
212
25 آذر, 1391
شهاب پاک شکار
یک بلاگ ساخته است.
25 آذر, 1391 11:00 بعد از ظهر
207
24 آذر, 1391
شهاب پاک شکار
بحثی ارسال کرده.
24 آذر, 1391 5:37 بعد از ظهر
91
21 آبان, 1391
شهاب پاک شکار
جزئیات تحصیلی را به اطلاعات پروفایلش افزود.
21 آبان, 1391 2:51 بعد از ظهر
9949
22 مهر, 1396
شهاب پاک شکار
یک مقاله/کتاب/گزارش به اشتراک گذاشت.
22 مهر, 1396 1:41 قبل از ظهر
793
13 تیر, 1392
شهاب پاک شکار
یک بلاگ ساخته است.
13 تیر, 1392 9:48 بعد از ظهر
326
16 بهمن, 1391
شهاب پاک شکار
اطلاعات تحصیلی پروفایلش را به روز کرده است
16 بهمن, 1391 12:47 قبل از ظهر
246
28 آذر, 1391
شهاب پاک شکار
یک بلاگ ساخته است.
28 آذر, 1391 12:35 قبل از ظهر
227
26 آذر, 1391
شهاب پاک شکار
یک بلاگ ساخته است.
26 آذر, 1391 11:21 بعد از ظهر
213
25 آذر, 1391
شهاب پاک شکار
یک بلاگ ساخته است.
25 آذر, 1391 11:56 بعد از ظهر
208
24 آذر, 1391
شهاب پاک شکار
بحثی ارسال کرده.
24 آذر, 1391 7:32 بعد از ظهر
204
23 آذر, 1391
شهاب پاک شکار
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
23 آذر, 1391 6:37 بعد از ظهر
نمایش بیشتر