عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
مهدی مجدد حسین جانی

برای انتخاب موضوع پایان نامه یه چند تایی عناوین خوب ارائه دادم اما متاسفانه هیچکدوم قبول نشد . سیاست دانشگاه قزوین و مدیرگروه مدیریت دولتی جناب دکتر معمارزاده بیشتر روی مشکلات موجود هستش . به من گفته ش...