عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
dr alvani and mehdizade
جلسه مدیران و معاونین 1
پروژه ی محیط پژوهی استراتژیک شرکت آبفای ا...
غزال احمدپور
تصاویر پروفایل
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)
25 خرداد, 1394
تصاویر پروفایل
29 تیر, 1394
تصاویر پروفایل
جلسه ی مدیران و معاونین 2
پروژه ی محیط پژوهی استراتژیک شرکت آبفای ا...
February 23, 2013
تصاویر پروفایل
mehran mehdizade
28 تیر, 1393
February 28, 2013
تصاویر پروفایل
جلسه مدیران و معاونین 4
پروژه ی محیط پژوهی استراتژیک شرکت آبفای ا...
پشتیبانی
تصاویر پروفایل
جلسه مدیران و معاونین 3
پروژه ی محیط پژوهی استراتژیک شرکت آبفای ا...
جلسه مدیران و معاونین 5
پروژه ی محیط پژوهی استراتژیک شرکت آبفای ا...
25 تیر, 1393
تصاویر پروفایل
موج
2