عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
جلسه مدیران و معاونین 1
پروژه ی محیط پژوهی استراتژیک شرکت آبفای ا...
dr alvani and mehdizade
غزال احمدپور
تصاویر پروفایل
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)
mehran mehdizade
25 خرداد, 1394
تصاویر پروفایل
29 تیر, 1394
تصاویر پروفایل
جلسه ی مدیران و معاونین 2
پروژه ی محیط پژوهی استراتژیک شرکت آبفای ا...
جلسه مدیران و معاونین 4
پروژه ی محیط پژوهی استراتژیک شرکت آبفای ا...
February 23, 2013
تصاویر پروفایل
28 تیر, 1393
جلسه مدیران و معاونین 3
پروژه ی محیط پژوهی استراتژیک شرکت آبفای ا...
جلسه مدیران و معاونین 5
پروژه ی محیط پژوهی استراتژیک شرکت آبفای ا...
25 تیر, 1393
تصاویر پروفایل
پشتیبانی
تصاویر پروفایل
December 17, 2012
تصاویر پروفایل
الهه میرزایی
تصاویر پروفایل
2