عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
جلسه مدیران و معاونین 1
پروژه ی محیط پژوهی استراتژیک شرکت آبفای ا...
dr alvani and mehdizade
غزال احمدپور
تصاویر پروفایل
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)
mehran mehdizade
29 تیر, 1394
تصاویر پروفایل
جلسه ی مدیران و معاونین 2
پروژه ی محیط پژوهی استراتژیک شرکت آبفای ا...
جلسه مدیران و معاونین 3
پروژه ی محیط پژوهی استراتژیک شرکت آبفای ا...
پشتیبانی
تصاویر پروفایل
جلسه مدیران و معاونین 5
پروژه ی محیط پژوهی استراتژیک شرکت آبفای ا...
28 تیر, 1393
25 تیر, 1393
تصاویر پروفایل
جلسه مدیران و معاونین 4
پروژه ی محیط پژوهی استراتژیک شرکت آبفای ا...
February 23, 2013
تصاویر پروفایل
25 خرداد, 1394
تصاویر پروفایل
mehran picture
December 17, 2012
تصاویر پروفایل
February 28, 2013
تصاویر پروفایل