عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
دکتر محمد تقی پور

دکتر محمد تقی پور »تصاویر

ساکن تالش, تهران ایران · متولد 20 شهریور, 1359
رتبه اول شبکه
رتبه اول شبکه
گوگل اسکالر
گوگل اسکالر
ادیتورITS
پژوهشگربرتر
پژوهشگربرتر
استعداددرخشان
استعداددرخشان
مقاله برتر
شهیدباهنرهشتپر
شهیدباهنرهشتپر
سردبیر2
سردبیر
دبیرعلمی1
پژوهشگربرتر10
پژوهشگربرتر10
پژوهشگربرتر8
پژوهشگربرتر8
پژوهشگربرتر7
پژوهشگربرتر7
پژوهشگربرتر4
پژوهشگربرتر4
پژوهشگربرتر3
پژوهشگربرتر3
پژوهشگربرتر2
پژوهشگربرتر2
پژوهشگربرتر1
پژوهشگربرتر1
400مقاله